STATUT

výkonu rybářského práva na revírech Moravského rybářského svazu
(dále je MRS)

Hospodaření na revírech

Na rybářských revírech na nichž byl MRS přenechán výkon rybásřkého práva, hospodaří jednotlivé MO MRS na základě pověření výkonem některých činností souvisejících s výkonem rybářského práva, které jim bylo uděleno ve smyslu ustanovení § 4, odst. 10, věta druhá zákona č. 99/2004 Sb.

Místní organizace hospodaří na revírech samostatně a jsou přitom vázány obecně závaznými právními předpisy o rybářství, rozhodnutími orgánů státní správy rybářství, Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech a rozhodnutími orgánů Svazu. Za plnění povinnosti hospodáře a závazného zarybňovacího plánu nesou odpovědnost hospodáři a zástupci hospodářů. Za tím účelem hospodaří a jejich zástupci zajišťují potřebné množství a dopravu násadových ryb buď z vlastní výroby nebo nákupem od jiných MO MRS, nebo dalších výrobců. MO mají povinnost jakýkoliv nákup rybích násad mimo svazovou distribuci projednat s odpovědným pracovníkem sekretariátu MRS.

MO je povinna dodržovat zarybňovací povinnosti ve stanoveném rozsahu podle zarybňovacích plánů na daný revír. V případě překročení kusové hmotnosti vysazených ryb, je hospodář na daném revíru povinen splnit zarybňovací povinnost v kusech (bez možnosti přepočtu). Přepočítávací koeficienty je možno použít pouze v případech, kdy je k dispozici násada mladší, než uvádí zarybňovací povinnost. MO nesmí vysazovat ty druhy ryb, které nejsou k vysazování předepsány.

V případě, že nejsou schopny zajistit potřebné množství násadových ryb, požádají o zajištění chybějícího množství sekretariát svazového výboru MRS, který jim zajistí dodavatele.

Sekretariát MRS provádí distribuci násadových ryb na základě požadavků a nabídek MO MRS. Pouze u těch druhů ryb, u kterých výroba MO MRS nepokrývá plně potřebu MRS, využívá nabídek jiných výrobců. MO MRS jsou povinny přebytky vyrobených násad nabídnout přednostně do svazové distribuce. Jsou-li potřeby svazové distribuce plně pokryty, může MO MRS následně nabídnout přebytky jednotlivých druhů rybích násad jiným odběratelům.

MRS dpodporuje všemi dostupnými organizačními a ekonomickými nástroji výrobu a zarybňování dravými a proudomilnými druhy ryb, zlepšování podmínek přirozené reprodukce (umělá trdliště) a ochranou generačních ryb.

MO MRS provádí ostrahu rybářských revírů, kontrolují dodržování ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva, provádí potřebné hospodářské zásahy na revírech, kontrolují čistotu vody ve svěřených revírech. Jejich zástupci se zúčastňují jednání, týkajících se svěřených revírů. V případě potřeby na základě změněných biologických podmínek nebo i jiných příčin podávají návrhy na změny popisu rybářského revíru, žádají o změny v zarybňovací povinnosti, o výjimky z Bližších podmínek výkonu rybářského práva nebo případně o výjimky ze závazných právních předpisů.

Každá MO MRS je povinna požádat sekretariát MRS o ustanovení rybářského hospodáře a jeho zástupce u příslušného orgánu státní správy, podle zákona 99/2004 Sv. a vyhlášky 197/2004 Sb., na těch revírech, které byly svěřeny do užívání MRS se sídlem v Brně.

Hospodaření na revíru Dyje 5 - Novomlýnský nádrž a Dyje 7 - Mušovská nádrž zajišťuje sekretariát MRS. Prováděním předepsané těžby ryb je smluvně pověřena Pálava spol. s r.o. se sídlem v Pasohlávkách. Podmínky sportovního rybolovu na těchto dvou revírech navrhuje Svazovému výboru MRS ustanovený hospodář, a to po konzultaci se svým poradním sborem. Poradní sbor hospodáře, ustanovený Svazovým výborem MRS, je složen ze zástupců okolních a brněnských MO MRS a dále zástupce Rady MRS.

Podíl členů MO MRS na hospodaření

Každý člen MRS je povinen aktivně se podílet na činnosti a hospodaření MRS a to mimo jiné odpracováním minimálně 10 hodin brigádnické povinnosti. Od této povinnosti jsou osvobozeni čestní členové. Dále mohou být od této povinnosti osvobozeni:

  • ženy, děti a mládež do 15 let, starobní důchodci a osoby starší 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTTP

Členové, kteří uhradí členský příspěvek a nežádají povolenku k rybolovu, nemusí v tomto roce splnit pracovní povinnost.

O zproštění brigádnické povinnosti a jeho rozsahu rozhoduje výbor MO MRS.

V případě, že člen nemůže ze závažných důvodů odpracovat brigádnickou povinnost, může tuto plnit pouze finanční náhradou, a to v minimální hodnotě 30,- Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Počet brigádnických hodin a výše hodinové sazby si může každá MO MRS stanovit libovolně nad předepsaný limit a to na základě schválení členskou schůzí.

Sportovní rybolov členů MRS

  1. základní formou sportovního rybolovu je svazový rybolov. Spočívá v tom, že dává možnost všem členům MRS lovit na všech rybářských revírech MRS.

MRS vydává povolenky pro členy a nečleny. Za členy jsou považování členové MRS a dále členové ČRS na základě platného Statutu republikové povolenky.

Roční a krátkodobé (týdenní, čtrnáctidenní, měsíční) členské svazové povolenky si členové zakoupí výhradně ve své mateřské organizaci a to odděleně na vody pstruhové a mimopstruhové. MO MRS nesmí prodat povolenku členovi jiné MO MRS.

Členové ČRS si mohou zakoupit povolenku k lovu ryb na revírech MRS v kterékoliv MO MRS.

Členové ve věkové kategorii od 16 do 18 let, studenti starší 18 let bez vlastního příjmu a držitelé průkazu ZTP a ZTPP obdrží svazovou povolenku pro členy za poloviční cenu. Mládež do 15 let obdrží svazovou povolenku pro členy za cenu stanovenou Svazovým výborem MRS.

Sekretariát MRS je oprávněn prodávat pouze povolenky členům ČRS a nečlenům.

Výši ceny členských svazových povolenek každoročně stanovuje Svazový výrob MRS na návrh Rady MRS.

Na základě Statutu republikové povolenky, vydává MRS pro zájemce z řad svých členů sdruženou tzv. celorepublikovou povolenku platnou na revíry ČRS a MRS (odděleně pstruhovou a mimopstruhovou) zahrnuté do rozsahu platnosti této povolenky. Cena povolenky je každoročně stanovena součtem cen svazových povolenek obou svazů a navýšena o částku 100,- Kč, odpovídající výši režijních nákladů spojených s výrobou a distribucí.

MO MRS, která ponechá jí svěřené revíry ve svazovém rybolovu, může Svazový výbor MRS požádat o vyjmutí jedné, maximálně dvou nádrží do celkové výměry 2ha z platnosti svazové povolenky a to v termínu do 30. června předchozího kalendářního roku. Takto vyjmuté malé nádrže (tzv. místní revíry) jsou samostatnými revíry zřízeny rozhodnutém orgánů státní správy a mají samostatnou hospodářskou evidenci. MO MRS vydává povolenku na místní revíry pouze svým členům a to za kalkulovanou cenu potřebnou k pokrytí stanoveného zarybnění a nezbytných doprovodných nákladů. Tržby za tyto místní povolenky jsou příjmem MO MRS. Veškeré náklady spojené s hospodářskými zásahy a zarybňováním takto vyňatých nádrží ze svazového rybolovu, hradí MO MRS z vlastních prostředků. Za řádný výkon rybářského práva podle obecně závazných právních předpisů a Bližších podmínek výkonu rybářského práva plně zodpovídá hospodařící MO MRS.

  1. Další formou sportovního rybolovu je samostatný rybolov MO MRS. O způsobu rybolovu rozhoduje členská schůze MO MRS dvoutřetinovou většinou. Rozhodnutí o formě samostatného rybolovu předloží MO MRS Svazovému výboru MRS nejpozději do 30. června kalendářního roku. Od 1. ledna následujícího roku budou revíry v režimu samostatného rybolovu MO MRS, vyčleněny ze svazového rybolovu a MO MRS bude na tyto revíry vydávat sama roční i krátkodobé povolenky. V případě, že na zmíněných revírech platí pravidla rybolovu která nejsou obsažena v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na revírech MRS, vydává MO MRS vlastní Bližší podmínky výkonu rybáířského práva, které podléhají schválení SV MRS. Tržba za povolenky je příjmem MO MRS. Na krytí nákladů spojených s hospodařením na těchto revírech MO MRS nezískává žádný podíl z tržeb za prodané svazové povolenky. Za řádný výkon rybářského práva podle obecně závazných právních předpisů a Bližších podmínek výkonu rybářského práva plně zodpovídá hospodařící MO MRS.

Ze svazového rybolovu nelze k samostatnému rybolovu MO MRS vyjmout revíry vytvořené na tocích a nádržích ležících na tocích, aby nebyla narušována kontinuita hospodaření a platnost svazových povolenke.

Členové těch MO MRS, které provádí samostatný rybolov na svěřených revírech, mohou získat roční svazovou povolenku pouze na základě splnění obou níže uvedených podmínek:

    • MO obhospodařuje i revír zahrnutý do svazového rybolovu
    • cena ročních a krátkodobých povolenek pro členy ostatních MO MRS a ČRS nepřesahuje cenu svazových povolenek

V případě, že samostatně lovící MO MRS nesplňuje obě tyto podmínky, mají její členové nárok pouze na krátkodobé svazové povolenky.

Sportovní rybolov nečlenů

Za nečleny se považují ostatní žadatelé o povolenku k lovu na rybářských revírech MRS. Povolenky pro nečleny nejsou cenově diferencovány dle věkových kategorií a jsou vydávány pouze jako roční, měsíční, týdenní a denní.

Výši ceny členských svazových povolenek každoročně stanovuje Svazový výbor MRS na návrh Rady MRS.

Rozdělení tržeb za svazové povolenky

Rozdělení tržeb za svazové povolenky na jednotlivé MO MRS bude provedeno vždy k 31. prosinci s přihlédnutím k výši zarybňovacího plánu, dosaženým úlovkům a rybářského tlaku na jednotlivé revíry. Podíl z tržeb za svazové povolenky je příjmem MO MRS.

Z tržeb za svazové povolenky budou dále kryty společné náklady např. na tisk přehledu úlovků a záznamů o docházce k vodě, sumáře úlovků, náklady na vydávání svazových povolenek, apod.

Klíč na rozdělování tržeb za svazové povolenky bude zpracován a upřesňován každoročně do 30. září. Podle něj připraví sekretariát svazového výboru MRS návrh podílů z tržeb za svazové povolenky pro jednotlivé MO MRS. Tento návrh projedná a s konečnou platností schválí Svazový výbor MRS.

Pořádání závodů

MO MRS pořádají závody na jim svěřených revírech ve vlastní režii. Pořádá-li MO MRS místní rybářské závody na vodách, tvořících rybářský revír, může umožnit účast pouze osobám, které jsou držiteli platné povolenky a platného rybářského lístku. Rybářské závody v MO MRS probíhají dle jednotlivých ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech MRS. Toto ustanovení neplatí, byla-li v souvislosti s pořádáním těchto závodů udělena výjimka.

Výši startovného určuje MO MRS a dosažená tržba je příjmem MO MRS.

MO MRS může 5 dní před konáním závodu zakázat lov ryb v závodním úseku.

Svazové sportovní soutěže v LRU v disciplíně plavaná, muška a přívlač jsou pořádány podle schválených termínových kalendářů a závodních řádů.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech MRS

Výkon rybářského práva se řídí Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech MRS. Blizší podmínky výkonu rybářského práva schvaluje Svazový výbor MRS do 30. září předchozího roku na základě připomínek, návrhů změn a povolených výjimek předložených MO MRS sekretariátu MRS v termínu nejpozději do 30. června kalendářního roku.

Předkládání výkazů

Koncem kalendářního roku ve stanoveném termínu předkládají MO MRS ke kontrole výkaz o plnění zarybňovacího plánu svěřených revírů, doložený potřebnými doklady a výkaz o vyúčtování prodanýcgh povolenek a výkaz o dosažených tržbách za povolenky. Do konce února následujícího roku předkládá zpracovanou sumarizaci úlovků svých členů na revírech MRS.

 Created by Stepan Tripal.