Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

platné na revírech v užívání Moravského rybářského svazu od 1. ledna 2008

Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 (ve znění novely 239/2006 Sb.) a současně respektují další právní předpisy a vědecké poznatky.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Moravského rybářského svazu (dále jen MRS) byly projednány a schváleny V. sjezdem MRS dne 9. 10. 2004 a Svazovým výborem MRS dne 21. 9. 2006.

 1. Doby hájení jednotlivých druhů ryb
  • od 1. ledna do 15. března
   • mník jednovousý

od 1. ledna do 15. června

   • bolen dravý
   • candát obecný
   • sumec velký
   • štika obecná

od 1. ledna do 30. září

   • hlavatka obecná

od 16. března do 15. června

   • jelec jesen
   • jelec tloušť
   • jeseter, vyza
   • ostroretka stěhovavá
   • parma obecná
   • parma východní
   • podoustev říční

od 1. září do 15. dubna

   • pstruh obecný

od 1. září do 30. listopadu

   • úhoř říční

od 1. prosince do 31. července

   • lipan podhorní
  • V zájmu hájení kapra po vysazení může místní organizace (dále jen MO) stanovit zákaz lovu kapra nebo všech ryb v revíru jí svěřeném nebo v jeho části, na dobu max. 10 dnů v roce po vysazení. Tento zákaz lovu musí být v revíru označen tabulemi. MO může 5 dnů před konáním závodů zakázat lov v závodním úseku.
 1. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

1.      v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin

2.      v měsíci březnu od 5 do 21 hodin

3.      v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin

4.      v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin

Denní doby lovu, stanovené v odstavci II písmeno a) a b), jsou uvedeny ve středoevropském čase.
Denní doby lovu, stanovené v odstavci II písmeno c) a d), jsou uvedeny v letním čase.

                        Doby hájení některých dalších živočichů

Celoročně jsou chráněny ryby a vodní organizmy uvedené v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.

                        Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky

amur bílý

50 cm

ostroretka stěhovavá

30 cm

bolen dravý

40 cm

parma obecná

40 cm

candát obecný

45 cm

podoustev říční

25 cm

hlavatka obecná

65 cm

pstruh duhový

25 cm

jelec tloušť

25 cm

pstruh obecný

25 cm

jelec jesen

25 cm

síh maréna - síh peleď

30 cm

jeseter malý

30 cm

siven americký

25 cm

kapr obecný

40 cm

sumec velký

70 cm

lín obecný

25 cm

štika obecná

50 cm

lipan podhorní

30 cm

tolstolobik

50 cm

mník jednovousý

30 cm

úhoř říční

55 cm

                        Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve. Odlišné délky u jednotlivých druhů jsou uvedeny v popisu revírů. U vybraných revírů může být stanovena horní míra některých druhů ryb (uvedeno vždy v popisu revíru). Ulovené ryby, přesahující horní míru, musí být vráceny zpět do vody.

                        Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:

0.      používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek

1.      používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok

2.      užívat k lovu elektrického proudu, lovit ryby pod ledem

3.      lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování

4.      lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb

5.      lov mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky

6.      lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě

7.      lov z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálů

8.      lov v plavebních komorách

9.      lov v blízkosti přehradních hrází, nejméně 100 metrů od hrázového tělesa

10.  lov ze silničních a železničních mostů a lávek pro pěší

11.  lov v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby, shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod

12.  lov ryb do slupů, vrší

13.  lov v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním

14.  budování pevných přístřešků, výkopů, srubů a jiných úprav břehů rybářských revírů

15.  používání dvoj a trojháčků v době od 1. 1. do 15. 6. kromě revírů s povolenou přívlačí před 15. 6.

16.  lov na živou i mrtvou rybku do 15. 6.

17.  označovat lovná místa na vodní hladině

                        Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy

0.      lov na položenou:

nástraha spočívá na dně, kde je přidržována zátěží. Při tomto lovu smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vody. Při lovu na nástražní rybku mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky).

1.      lov na plavanou:

je lov pomocí 1-2 udic na nástrahu, která může být v pohybu (unášena proudem vody) nebo i v klidu (stojaté vody) nastavena v libovolné výšce vodního sloupce. Nastavení nástrahy zabezpečuje převážně splávek. Pohyb nástrahy může být lovícím aktivně ovlivňován. Pruty je možno umístit v různých typech stojánků nebo držet v ruce. Způsob lovu na plavanou lze kombinovat s lovem na položenou. Při lovu na nástražní rybku mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky).

2.      lov přívlačí:

je lov pomocí jedné udice, prut je držen v ruce, jiná udice nesmí být nastražena. Spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Tato metoda je určena výhradně k lovu dravců a lososovitých ryb. Lovem přívlačí se rozumí i lov na umělou mušku nebo muškaření v případě, že je za nástrahu použita vláčecí nástraha, nebo muška vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky (jedno až trojháčky).
Při lovu přívlačnou udicí (přívlač) se nesmí táhnout nástraha za jedoucí loďkou. Přívlač je povolena od 16. června do 31. prosince, kromě revírů s povolenou přívlačí od 16. dubna.

3.      lov hlubinnou přívlačí:

je lov pomocí jedné udice, která je opatřena jednou nástrahou, jiná udice nesmí být nastražena. Hlubinnou přívlačí se rozumí tažení nástrahy za jedoucí rybářskou loďkou, v jakékoliv hloubce vody. Nástraha se může pohybovat maximálně ve vzdálenosti 20 m za jedoucí loďkou a nesmí ohrozit ostatní veřejnost. Na revírech MRS je hlubinná přívlač zakázána vyjma těch revírů, kde je v popisu rybářského revíru výslovně uvedeno "Hlubinná přívlač povolena".

4.      lov na umělou mušku:

je lov pomocí jedné udice na umělou mušku, nahazovanou pomocí muškařské šňůry, jiná udice nesmí být nastražena. Muškařská šňůra může být nahrazena vlascem, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové, nebo jiné plovátko, případně jiná zátěž. Při lovu na umělou mušku lze použít nejvýše tři návazce s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Umělou muškou jsou nástrahy, imitující hmyz či jiné organizmy. Nástraha nesmí být vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Tato zařízení jsou považována za třpytky. Při lovu na umělou mušku nesmějí být další pruty nastraženy.

5.      lov muškařením:

je lov jednou udicí za pomoci muškařské šňůry. Muškařská šňůra může být nahrazena vlascem, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové plovátko nebo jiná zátěž. Při muškaření lze použít nejvýše dva návazce s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Pokud jsou nástrahy vybaveny dvojháčkem nebo trojháčkem, lze použít jen jeden návazec. Za nástrahy lze použít i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha nesmí být vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Tato zařízení jsou považována za třpytky. Lov muškařením lze použít jen na mimopstruhových revírech. Při lovu muškařením nesmějí být další pruty nastraženy.

6.      lov dravců:

je způsob lovu, určený výhradně k lovu dravých druhů ryb (štika, candát, sumec, bolen), např. přívlač, hlubinná přívlač a lov na nástrahy, evidentně určené k jejich lovu, jako např. přívlač a nástrahy, používané k lovu přívlačí, víceháčky, smotek červů na větších háčcích a nástražní rybka. Za nástražní rybky mohou být používány ryby, jejichž lov v revíru není vázán nejmenší délkou. Ty ryby, jejichž lov v revíru je vázán nejmenší délkou, mohou být používány za nástražní rybky jen tehdy, dosahují-li předepsané nejmenší délky. Za nástrahu nesmí být používány ryby, chráněné podle zákona o ochraně přírody, ryby lososovité, úhoř říční a ty druhy, které v době, kdy mají být použity za nástrahu, jsou hájeny.

7.      lov ryb z loděk:

je prováděn z rybářské loďky, nebo z plovoucí nafukovací rybářské pomůcky, určené k lovu. Při lovu musí osoba provádějící lov respektovat plavební předpisy a předpisy upravující provoz plovoucích zařízení. Při lovu ryb na udici z loďky musí být pojíždění a přistávání loďky prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby, provádějící lov ze břehu. Na revírech MRS je lov z loďky zakázán vyjma těch revírů, kde je v popisu rybářského revíru výslovně uvedeno "Lov z loděk povolen". Lovící z loďky nesmí mít nastražen jiný prut mimo loďku. Za lov z loďky se nepovažuje lov z loďky, která je navalena na přirozený břeh.

8.      lov nástražních rybek do čeřínku:

1.      je povolen v době od 16. června do 31. prosince. Uživatel rybářského revíru může vymezit místa, kde je lov čeřínkem povolen. Zákaz lovu čeřínkem je v popisech revírů vysloveně uveden

2.      nástražní rybky, jejichž lov není vázán nejmenší délkou (hrouzek obecný, ouklej, ježdík obecný, okoun, slunka atd.) mohou být loveny ručními čeřínky s vodorovnou sítí o maximální ploše síťoviny 1 m2. Ostatní druhy ryb nesmí být tímto způsobem loveny.

3.      při lovu čeřínkem nesmí být pruty (udice) nastraženy

4.      mládež do 15 let nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků.

9.      lov na bójku:

je lov dravých ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu ve zvolené hloubce. Při lovu múže být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou, přičemž žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15x15x30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávání ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.
V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10x10x10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm.
Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET láhví).

                        Povinné vybavení

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
Oprávněný k lovu je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (např. pean, obůstek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovených ryb.

                        Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence

0.      Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu - evidence docházky a úlovků (dále jen záznam) datum a revír. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky.

1.      V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu ponechat. V tomto úlovku smí být pouze 2 kusy uvedených ryb: štika, candát, sumec, amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra je omezen na 1 kus denně (je možná kombinace s 1 kusem z druhů výše uvedených ryb). Po ulovení a ponechání si 2 kusů uvedených ryb nebo 1 kusu kapra a 1 kusu uvedené ryby, končí denní lov, i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

2.      Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité a lipan, může si osoba provádějící lov, přisvojit jen 3 kusy lososovitých ryb včetně lipana, nebo jejich kombinaci. Po uložení a přisvojení si 3 kusů lososovitých ryb včetně lipana, končí denní lov, i kdyý nebylo dosaženo maximální povolené celkové hmotnosti denního úlovku 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

3.      Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do záznamu. U přisvojených druhů ryb, jež mají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov druh ryby a její délku bezprostředně po ulovení. Hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. U přisvojených druhů ryb, jež nemají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov pouze druh ryby. Počet a jejich celkovou hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. Nedosáhne-li oprávněný k lovu úlovku, je povinen celý příslušný řádek v povolence proškrtnout.

                        Zavážení nástrah

Na revírech MRS je zavážení nástrah zakázáno vyjma těch revírů, kde je v popisu revíru vysloveně uvedeno "Zavážení nástrah povoleno". Tam, kde není zavážení nástrah povoleno, je možné dopravení nástrahy do místa lovu pouze nahozením rybářským prutem.

                        Přístup na pozemky

Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí (§ 11, odst. 8, zák. 99/2004 Sb.).

                        Rybolov mládeže

Mládež do 15 let včetně může lovit na vodách mimopstruhových na 1 prut. Mládež do 15 let nesmí lovit na nástražní rybky, ani jejich části, rovněž tak nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků. Přívlač je povolena pouze s umělou nástrahou.

                        Povolené technické prostředky k lovu

Povolené technické prostředky k lovu jsou: vábničky, rybářské loďky, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, udice, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky na udice, číhátka, splávky a zátěž.

                        Chování při lovu

0.      Při lovu ryb na položenou, plavanou nebo lovu nástražních ryb do čeřínku je nutné, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m, při lovu přívlačí nebo na umělou mušku je nutné dodržovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost alespoň 20 m, nedohodnou-li se lovící na kratší vzdálenosti. Místa k lovu nesmějí být žádným způsobem vyhrazována. Za neoprávněné vyhrazování místa k lovu je rovněž považováno ponechání rybářského náčiní nebo jeho části (např. vidličky) na místě lovu po ukončení denního lovu.

1.      Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

2.      Při lovu na dva pruty je lovící povinen omezit vzdálenost mezi jednotlivými pruty maximálně na 3 metry. V okruhu tří metrů od prutů musí být lovícím udržován pořádek.

                        Uchovávání ulovených ryb

Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryb nebo takové zařízení, kde má ulovená ryba umožněn alespoň minimální pohyb (konstrukce potažená síťovinou, haltýř, apod.). Současně se povoluje sak z jednolícného polyesterového osnovního úpletu.
Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, případně nechat nezabité ryby udusit. Ryba uložená ve vezírku je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných vezírků. Také není dovoleno darovat rybu přímo u vody. Je zakázáno uchovávání živých lososovitých ryb a lipana.

                        Zacházení s ulovenými rybami

Při vylovování ryb je oprávněný k lovu povinen zacházet s nimi šetrně. Pokud ryby nelze (vzhledem k hmotnosti) zvednout pomocí prutu nad hladinu, je nutno použít podběrák. Při vylovování ryb o velké hmotnosti může být použit vylovovací hák (gaf). Ryby, které nedosahují stanovené míry a musejí být proto vráceny do vody, uvolňujeme pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Nemůže-li oprávněný k lovu bez poškození uchovat ulovené ryby živé, je povinen rybu usmrtit prudkým úderem do temene hlavy a proříznutím žaberních oblouků. Za hrubé porušení povinností bude považováno smýkání ryb po břehu nebo jejich nešetrné vhození do vody. Porcování ulovených ryb před odchodem od vody je zakázáno. Ulovené ryby je nutno uchovávat tak, aby jejich maso nebylo znehodnoceno a aby byla možná kontrola úlovku. Je zakázáno uchovávat ryby za účelem výměny za jiné ulovené ryby. Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu, je povinen vylovit a odstranit tak možnost znehodnocování vody a šíření nákazy.

                        Úlovky značkovaných ryb

0.      Uloví-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou je povinen pustit zpět do vody, protože je hájená nebo nedosahuje nejmenší délky, zaznamená číslo a tvar značky, změří délku, odhadne její přibližnou hmotnost a pustí ji zpět do vody s náležitou opatrností. Úlovek ohlásí Moravskému rybářskému svazu, Soběšická 83, 614 00 Brno a v hlášení dále uvede dobu a místo, kde rybu ulovil.

1.      Uloví-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou nemusí pustit zpět do vody, zjistí druh ryby a její přesnou délku a váhu. Úlovek ohlásí na adresu uvedenou v předchozím odstavci a v hlášení dále uvede dobu a místo, kde rybu ulovil. Pro kontrolu připojí značku.

                        Rybářské závody

Pořádá-li MO rybářské závody na vodách tvořících rybářský revír, může umožnit účast pouze osobám, které jsou držiteli platné povolenky a platného rybářského lístku. Rybářské závody v MO probíhají dle jednotlivých ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech MRS. Toto ustanovení neplatí, byla-li v souvislosti s pořádáním těchto závodů udělena výjimka.

Statut rybolovu držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS

 1. Základní ustanovení

Český rybářský svaz (dále jen ČRS) a Moravský rybářský svaz (dále jen MRS) se v zájmu lepšího uspokojování zájmových potřeb svých členů, zejména jejich snadnějšího přístupu k rybářským revírům v působnosti svazu, jehož nejsou členy, dohodli na vydávání celorepublikové povolenky opravňující k rybolovu na revírech obou svazů. Tento Statut pak upravuje předpoklady pro vydávání celorepublikové povolenky, její režim, práva a povinnosti jejich držitelů, delegaci působnosti kárných orgánů, cenu povolenky, finanční vypořádání mezi svazy a další související otázky.

 1. Vydávání celorepublikové povolenky a její obsah
  1. Celorepubliková povolenka (dále jen povolenka) opravňuje k rybolovu na revírech ČRS a MRS vyjma těch revírů, na kterých neplatí celosvazová povolenka ČRS, respektive svazová povolenka MRS.
  2. Pro účely vydávání této povolenky přiznává ČRS členům MRS postavení svých členů a rovněž tak MRS přiznává postavení svých členů členům ČRS.
  3. Členové místních organizací ČRS a MRS mají po splnění svých členských povinností nárok na vydání této povolenky, to však jen za předpokladu, že příslušná místní organizace poskytuje svěřené rybářské revíry k celosvazovému rybolovu ČRS, resp. ke svazovému rybolovu MRS.
  4. Povolenku si mohou koupit dospělí členové i mládež.
  5. Povolenka se vydává pouze jako roční, a to jako povolenka pstruhová nebo mimopstruhová.
 2. Cena povolenky, finanční vypořádání
  1. Cena povolenky je jednotná pro všechny věkové kategorie rybářů a je tvořena součtem ceny příslušné celosvazové povolenky ČRS, ceny příslušné svazové povolenky MRS a dohodnutého režijního poplatku.
  2. Svazy se finančně vypořádají vždy do konce měsíce ledna následujícího kalendářního roku, a to tak, že si vzájemně uhradí cenu svých celosvazových (svazových) povolenek s připočtením 50% dohodnutého režijního poplatku podle počtu vydaných celorepublikových povolenek.
 3. Práva a povinnosti držitelů povolenek, kárná působnost
  1. Držitel povolenky je povinen řídit se závaznými předpisy ČRS či MRS podle toho, kterému svazu rybářský revír náleží.
  2. Dopustí-li se držitel celorepublikové povolenky protiprávního jednání, které má za následek odnětí povolenky, bude mu tato povolenka odňata v plném rozsahu její platnosti, a to bez nároku na jakékoliv vyrovnání alikvótního podílu výše ceny celosvazové (svazové) povolenky jednoho nebo druhého svazu.
 4. Zvláštní ujednání

Ujednání v článku II. odst. 2 a článku IV. se v plném rozsahu vztahují i na držitele ostatních povolenek.

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Ve zbytku se na celorepublikovou povolenku v plném rozsahu vztahují pravidla platná obecně pro povolenku k rybolovu.
  2. Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. ledna 2005 a počínaje tímto dnem v plném rozsahu nahrazuje předchozí Statut držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS.

Další důležité informace - telefonní čísla a adresy

Název a adresa organizace (instituce)

Telefon - fax

Hasiči

150 (112)

Policie ČR

158 (112)

Záchranná služba

155 (112)

Moravský rybářský svaz
Sekretariát
Soběšická 83, 614 00 Brno

Tel. č. 548 523 437, 548 526 336
Tel. č. 545 223 838
Fax č. 548 523 437, 548 526 336
e-mail: mrsbrno@mrsbrno.cz

Povodí Moravy a.s. Brno
Dřevařská 11, 601 75 Brno

Tel. č. 541 211 737, 541 211 250
Fax č. 541 211 403

Česká inspekce životního prostředí
oddělení ochrany vod
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Tel. č. 545 545 111
Fax č. 545 545 100

Veterinární a farmac. univerzita
Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí
Palackého třída 1/3, 612 42 Brno

Tel. č. 541 562 654

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Ústav rybářství a hydrobiologie
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Tel. č. 545 133 267
Fax č. 545 212 044
e-mail: fishery@mendelu.cz

Akademie věd ČR
Ústav biologie obratlovců
Květná 8, 603 65 Brno

Tel. č. 543 321 306
Fax č. 543 211 346

Pálava spol. s r.o.
č. 188, 691 22 Pasohlávky

Tel. č. 519 427 724
Fax č. 519 427 724

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Tel. č. 541 651 597
Fax č. 541 651 579

Krajský úřad kraje Vysočina
odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Tel. č. 564 602 204
Fax č. 564 602 431

Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Tel. č. 585 508 625
Fax č. 585 508 424

Krajský úřad Zlínského kraje
Třída Tomáše Bati 3792, P.O.Box 220, 761 90 Zlín
Poznámka: koncem roku 2004 dojde ke změně sídla (21. budova) a telefonních čísel

Tel. č. 576 011 677
Fax č. 576 011 613

Metodický návod pro postup členů MRS při zjištění havárie jakosti vody

Havárie jakosti vody je náhlé, nepředvídané zhoršení jakosti vody, které má následující projevy:

 • závadné zbarvení
 • zápach
 • tvoření usazenin
 • povlak nebo pěna na hladině
 • mimořádné hynutí ryb (nahromadění čerstvě uhynulých ryb, hynoucí a nepřirozeně se chovající ryby)

Hlášení havárie

 1. Havárii na rybářském revíru nebo rybochovném zařízení je povinen okamžitě hlásit každý člen MRS.
 2. Havárii je nutné bez odkladu nahlásit:
  1. hasičům
  2. Policii ČR
  3. podnikům Povodí, ve většině kraje je to podnik Povodí Moravy s. p. Brno, se sídlem v Brně, telefonní číslo 541 637 111 - havarijní služba 541 211 737, 541 211 250
  4. České inspekci životního prostředí, oddělení ochrany vod. Pro většinu kraje je sídlo inspekce v Brně, telefonní číslo 545 545 111, havarijní služba 731 405 100, pro povodí Sázavy je sídlo inspekce v Havlíčkově Brodě, telefonní číslo 569 496 111, havarijní služby 731 405 166 a pro část povodí řeky Moravy je sídlo v Olomouci, telefonní číslo 585 243 410, havarijní služba 731 405 265
  5. příslušnému referátu životního prostředí
  6. funkcionářům příslušné místní organizace MRS (předseda, hospodář, referent pro čistotu vod, rybářská stráž).

Funkcionář MO, který je informován o havárii, tuto skutečnost neprodleně oznámí na sekretariát Moravského rybářského svazu Brno, telefonní č. 545 223 838. Zde je služba v pracovní dny, v mimopracovní dny je nutné nechat vzkaz na záznamníku. V případě, že ten, kdo zjistil havárii, ji neoznámil příslušným orgánům podle bodu 2 odst. a, b, c, d, e, provede funkcionář MO MRS neprodleně hlášení na alespoň jeden z těchto orgánů a institucí.

Postup při odběru vzorků

O odběru vzorků vody a ryb, případně jiných vzorků se sepíše protokol na předtištěný formulář minimálně v pěti vyhotoveních. Protokol se přikládá ke vzorkům zaslaným na vyšetření. MO MRS je povinna zaslat jednu kopii na sekretariát MRS, a to neprodleně nejpozději do tří pracovních dnů jako podklad k dalšímu řízení. Odběr vzorků je nutné provádět za přítomnosti úřední osoby, tj. např. policie, zástupce obecního úřadu, rybářské stráže, apod. Není-li přítomna úřední osoba, je možné využít minimálně tří svědků se zapsáním čísel jejich občanských průkazů. Tito svědkové potvrdí podpisem pravdivost uvedených skutečností v protokolu. Je vhodné přizvat osobu nebo zástupce firmy, která havárii pravděpodobně způsobila.

Odběr vzorků vody

 1. Odběry se provádí na těchto místech:
  1. nad zdrojem znečištění
  2. z předpokládaného zdroje
  3. pod zdrojem znečištění
  4. z místa největšího hynutí ryb
  5. z dalších míst, vyžadují-li to okolnosti

Je-li v ohroženém úseku více možných znečišťovatelů, jejichž účinky se mohou kombinovat, je třeba odebrat vzorky ze všech zdrojů a nad těmito zdroji znečištění. Zvláštní pozornost je nutné věnovat odpadům od jednotlivých znečišťovatelů tam, kde jejich odpady ústí do společného recipientu (odtoku) a z něho teprve do vodoteče vlastního poškozeného toku.

Vzorky vody se odebírají do plastikových lahví s minimálním objemem 1 litr (v případě ropných havárií do celoskleněných lahví), které jsou před odběrem řádně vypláchnuté odebíranou vodou (minimálně třikrát). Lahve je nutné naplnit až po okraj bez vzduchové bubliny. Láhve musí být řádně označené, označení musí být shodné s označením uvedeném v protokolu. Vzorky se označí a zabezpečí, aby nedošlo k pochybnostem o jejich záměně (přelepení zátky lepicí páskou a její orazítkování či podepsání v místě spojení).

U jednotlivých odebraných vzorků se určí kvalita vody na místě (pH, kyslík, teplota, barva, zápach, pěna, skvrny na hladině atd.) a zaznamenává se do protokolu. Odebrané vzorky vody je nutné urychleně (poslem) dopravit do autorizovaných laboratoří. Nelze-li dopravu uskutečnit okamžitě, je potřeba vzorky uložit do chladničky (4 stupně Celsia) a doručit je nejpozději druhý den.

Laboratoře pro rozbor vzorků vody se nachází na těchto adresách:

Povodí Moravy a.s. Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Povodí Moravy a.s. Brno, Z dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Povodí Moravy a.s. Brno, Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště

MO MRS ke vzorkům vody přiloží protokol z místního šetření s popisem odběrů vzorků vody, popřípadě nákresem odběrových míst.

Odběr vzorků ryb

U jednodruhové obsádky se odebírá 5 až 20 kusů ryb, u vícedruhové obsádky 3 až 5 kusů od nejčastěji se vyskytujících druhů s příznaky otravy. Ryby nelze balit do novin, pilin apod. Vzorky ryb se nekonzervují. V případě potřeby lze ryby uchovat v chladničce. Ryby zásadně nezamrazujeme. Odběr vzorků ryb se zaznamenává do protokolu (viz dále). Vzorky ryb je nutné doručit na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, Palackého 1-3, 602 00 Brno, budova č. 25, telefon 541 562 654 nebo na příslušný Státní veterinární ústav. Ke vzorkům ryb se přiloží protokol z místního šetření.

Státní veterinární ústavy pro vyšetření vzorků ryb se nacházejí na těchto adresách:

SVÚ Brno, Palackého 174, 612 00 Brno

SVÚ Jihlava, Rantířovská 93, 586 05 Jihlava

SVÚ Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc

Příčinu, rozsah a náhradu škody při vzniklé havárii řeší Sekretariát MRS v součinnosti s MO MRS pověřenou hospodařením na zasaženém revíru.

Likvidaci uhynulých ryb je potřeba provádět v souladu s hygienickými a veterinárními předpisy.

Protokol z místního šetření havarijního úhynu ryb

Protokol musí obsahovat:

 1. Název a sídlo poškozené organizace
 2. Den, hodinu a místo zjištěné havárie
 3. Rozlohu a upřesnění lokality
 4. Druh a věk ryb, vyskytujících se v postižené lokalitě
 5. Druh, věk, počet a hmotnost uhynulých ryb
 6. Klinické příznaky, makroskopické změny a změny chování ryb
 7. Stav zooplanktonu, bentosu a vodních rostlin
 8. Možné zdroje znečištění
 9. Plánek se zakreslením odběrových míst
 10. Popis odběrů vzorků vody

u každého vzorku musí být uvedeno:

  • místo a čas odběru vzorků
  • přesný popis odběrových míst
  • popis označení odběrových nádob
  • určení kvality vody - pH, kyslík, teplota, barva, zápach, skvrny na hladině atd.
 1. Popis odběrů vzorků ryb

u každého vzorku musí být uvedeno:

  • místo a čas odběru vzorků
  • druh, stáří a počet odebraných ryb
  • popis makroskopických změn
 1. Datum, jména a podpisy zúčastněných osob místního šetření
 2. V případě podezření na aplikaci chemických látek je nutné uvědomit orgán Státní veterinární správy. V těchto případech musí být v protokolu dále uvedeno:
  • den a hodina aplikace chemických látek
  • metoda aplikace
  • popis ošetřené lokality, vzdálenost
  • charakteristika látky
  • kdo aplikaci prováděl
  • počasí

Pomocné údaje o délkách a hmotnosti vybraných druhů ryb

(údaje pro výpočet hmotnosti ryb jsou pouze orientační)

amur

délka

hmotnost

délka

hmotnost

50

1,50

76

6,20

51

1,65

77

6,40

52

1,75

78

6,60

53

1,85

79

6,80

54

1,95

80

7,00

55

2,10

81

7,40

56

2,25

82

7,60

57

2,40

83

7,80

58

2,55

84

8,10

59

2,70

85

8,40

60

2,90

86

8,60

61

3,10

87

8,90

62

3,30

88

9,20

63

3,50

89

9,50

64

3,70

90

9,70

65

3,90

91

10,00

66

4,20

92

10,40

67

4,40

93

10,60

68

4,60

94

11,00

69

4,80

95

11,40

70

4,90

96

11,70

71

5,20

97

12,00

72

5,40

98

12,40

73

5,60

99

12,70

74

5,80

100

12,90

75

6,00

 

 

 

štika

délka

hmotnost

délka

hmotnost

50

0,81

61

1,60

51

0,87

65

1,95

52

0,92

70

2,54

53

0,99

75

3,20

54

1,05

80

4,00

55

1,12

85

4,90

56

1,18

90

5,95

57

1,27

95

7,25

58

1,34

100

8,60

59

1,42

110

11,80

60

1,54

120

15,80

 

candát

délka

hmotnost

délka

hmotnost

45

0,87

57

1,87

46

0,93

58

1,97

47

1,01

59

2,09

48

1,08

60

2,20

49

1,16

65

2,85

50

1,24

70

3,40

51

1,31

75

4,45

52

1,39

80

5,42

53

1,49

85

6,60

54

1,58

90

8,00

55

1,67

95

9,40

56

1,76

100

11,20

 

pstruh obecný

délka

hmotnost

délka

hmotnost

23

0,13

36

0,42

24

0,14

37

0,46

25

0,16

38

0,50

26

0,17

39

0,54

27

0,19

40

0,57

28

0,21

41

0,61

29

0,23

42

0,65

30

0,25

43

0,70

31

0,28

44

0,74

32

0,31

45

0,80

33

0,34

46

0,85

34

0,36

47

0,88

35

0,39

50

1,07

 

pstruh duhový

délka

hmotnost

délka

hmotnost

23

0,17

37

0,60

24

0,19

38

0,65

25

0,21

39

0,70

26

0,22

40

0,74

27

0,25

41

0,79

28

0,27

42

0,84

29

0,30

43

0,91

30

0,32

44

0,96

31

0,36

45

1,04

32

0,40

46

1,11

33

0,44

47

1,14

34

0,47

48

1,21

35

0,51

49

1,29

36

0,55

50

1,39

 

kapr

délka

hmotnost

délka

hmotnost

35

0,88

51

2,95

36

0,98

52

3,12

37

1,04

53

3,34

38

1,18

54

3,49

39

1,23

55

3,75

40

1,38

56

3,97

41

1,44

57

4,14

42

1,55

58

4,36

43

1,68

59

4,59

44

1,82

60

4,82

45

1,95

65

6,20

46

2,08

70

7,85

47

2,24

75

9,68

48

2,42

80

11,80

49

2,58

90

17,50

50

2,74

 

 

 

cejn velký

délka

hmotnost

délka

hmotnost

5

0,004

45

0,87

10

0,012

46

0,97

15

0,038

47

1,08

20

0,085

48

1,18

23

0,12

49

1,27

25

0,15

50

1,39

28

0,20

52

1,86

30

0,24

54

2,15

32

0,28

56

2,45

34

0,32

59

2,78

36

0,42

61

3,15

38

0,51

63

3,50

40

0,62

66

3,95

42

0,72

68

4,40

44

0,81

 

 

 

lipan podhorní

délka

hmotnost

délka

hmotnost

27

0,18

39

0,50

28

0,20

40

0,54

29

0,23

41

0,58

30

0,25

42

0,62

31

0,27

43

0,66

32

0,29

44

0,70

33

0,32

45

0,74

34

0,35

46

0,80

35

0,37

47

0,83

36

0,41

50

0,99

37

0,44

55

1,27

38

0,47

 Created by Stepan Tripal.