METODICKÁ POMŮCKA PRO UKLÁDÁNÍ KÁRNÝCH OPATŘENÍ

Přestupek

Kárné opatření

Lov v době všeobecného zákazu lovu včetně lovu nástražních rybek a lovu v chráněných rybích oblastech, úsecích a rybochovných zařízeních

vyloučení z MRS

Lov střelnou zbraní, otravnými a omamnými látkami, elektřinou

vyloučení z MRS

Lov bodci, pomocí rozsošek a vidlic, udicemi bez prutů, na šnůry, do rukou, do ok, na dírkách, při umělém světle a v noci, do slupí, vrší, košů, sítěmi, stálými zařízeními

odnětí povolenky až na 3 roky, odvolání z funkce

Lov ryb podsekáváním, pomocí samoseků, tlučením pod ledem, v rybím přesmyku a blíže než 50 m od něj, v místech kde se ryby shromáždily za nepříznivého stavu vody nebo při škodlivém znečištění nebo výtěru

odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců

Lov na více prutů, více návazců na prutu, čeřínkem větším než 1 m2, čeřínkem jiné ryby než je povoleno

odnětí povolenky na 2 až 12 měsíců

Lov na nedovolenou nástrahu, nedovoleným způsobem

odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců

Lov bez dokladů (zapomenuty), bez požadovaného vybavení (míra, vyprošťovač atd.)

napomenutí, opakovaně odnětí povolenky na 2 až 6 měsíců

Lov před stanovenou dobou lovu do 15 minut a po stanovené době lovu do 15 minut

napomenutí, opakovaně odnětí povolenky na 2 až 6 měsíců

Lov před stanovenou dobou lovu více jak 15 minut a po stanovené době lovu nad 15 minut

odnětí povolenky na 2 až 6 měsíců

Lov s neúplnými doklady (nepodepsaný rybářský lístek apod.)

napomenutí

Vyhrazování míst k lovu, nedodržení vzdálenosti mezi rybáři, nevhodné chování k ostatním lovícím rybářům

napomenutí, opakovaně odnětí povolenky na 1 až 3 měsíce

Ničení přírody, lámání keřů a stromů, znečišťování místa lovu a jeho neuklizení při příchodu a odchodu od vody povolenky

napomenutí, opakovaně odnětí na 3 až 9 měsíců

Lov na dva pruty, kdy Rybářský řád ukládá, že při tomto lovném způsobu se musí prut držet v ruce (muškaření, přívlač)

odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců

Zapůjčení prutu při lovu osobě, která nevlastní oprávnění k rybolovu (pomáhá obsluhovat jeden prut) mimo dětí od 5 do 8 let dle Rybářského řádu

napomenutí, opakovaně odnětí povolenky až na 3 měsíce

Použití za nástrahu červů a hmyzu všeho druhu včetně jeho larev, vyjma umělou mušku na pstruhových revírech

odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců

Překročení počtu docházek k vodě na lov ryb lososovitých v týdnu, ponechání si více lososovitých ryb, než je povoleno při jedné docházce, nezapsání data, revíru a nevyznačení druhu lovu ještě před započetím lovu do záznamu o docházce k vodě, lov ryb lososovitých jiným způsobem než je dovoleno, používání víceháčkových soustav nebo nástrahy živé rybky na pstruhových revírech

odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců

Vláčení na vodách pstruhových po 1. 9.

odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců

Vrácení ryby škodlivé do pstruhového revíru

napomenutí, opakovaně odnětí povolenky až na 3 měsíce

Úmyslné nasazení škodlivé ryby do pstruhového revíru

odnětí povolenky až na 3 měsíce

Sbírání jiker, zabraňování tahu ryb

odnětí povolenky na 3 až 9 měsíců

Vnadění nedovolenou návnadou a v místech, kde je vnadění zakázáno, zavážení návnad a nástrah, kde to není povoleno, lov z loděk, kde to není povoleno

odnětí povolenky na 2 až 10 měsíců

Neodevzdání záznamu o docházce k vodě nebo přehledu o úlovcích do 15.prosince u pstruhové povolenky nebo do 15.ledna u mimopstruhové povolenky, obdobně u přehledu o úlovcích

nevydání nové povolenky na další rok

Přivlastnění si ryby nedosahující zákonné míry, neskončení lovu po ulovení takového počtu ryb, ryb, jejichž hmotnost přesahuje 7 kg, přivlastnění si většího počtu vyjmenovaných ryb než je povoleno, přivlastnění si ryby v době jejího hájení

odnětí povolenky na 9 až 12 měsíců

Používání společného vezírku

odnětí povolenky až na 3 měsíce

Nepřítomnost u prutů v době lovu ve smyslu Rybářského řádu

napomenutí, při opakování odnětí povolenky na 3 až 6 měsíců

Lov ryb z obytných lodí, chat, vodohospodářských zařízení a děl

odnětí povolenky na 3 až 6 měsíců

Napadnutí a urážka člena rybářské stráže při výkonu ochranné služby

vyloučení z MRS

Odepření vydání dokladů ke kontrole, neuposlechnutí člena rybářské stráže

odnětí povolenky na 1 až 3 roky, případně vyloučení z MRS

Nedovolené uchovávání ryb, nešetrné zacházení s rybami, nezapsání úlovku, záměrné falšování záznamu o docházce k vodě a přehledu o úlovcích

odnětí povolenky na 3 až 9 měsíců

Lov mládeže do 15-ti let na živou rybku a mrtvou rybku

napomenutí tomu, kdo vykonává dozor, odnětí povolenky na 1 až 3 měsíce, 3 měsíce v případě opakování i dozoru pokud je člen MRS

Lov mládeže do 15-ti let bez dozoru

napomenutí, opakovaně odnětí povolenky na 3 až 6 měsíců

Prodej a směňování ulovených ryb

odnětí povolenky na 12 měsíců, opakovaně vyloučení z MRS

Neumožnění kontroly úlovku

odnětí povolenky a případně nevydání povolenky v příštím roce

Výčet kárných provinění v této metodické pomůcce je pouze příkladný a údaj o pří-slušných kárných opatřeních má význam pouze orientační. Účelem této pomůcky je poskytnout kárným orgánům MRS pomoc při plnění jejich úkolů a přispět k sjednocení jejich rozhodovací praxe. Kárné orgány nejsou údaji v této pomůcce vázány a mohou v konkrétním případě s přihlédnutím k jeho okolnostem i k osobě kárně provinilého uložit v rámci Stanov kárné opatření jiného druhu či jiné výměry.

Kárně stíhaný, jemuž bylo pravomocně uloženo kárné opatření, je povinen zaplatit paušální náhradu nákladů kárného opatření (ustanovení § 7 odst. 7 změna Stanov MRS ze dne 29. 2. 1996).

Skončilo-li kárné řízení rozhodnutím kárného senátu podle ustanovení § 7 odst. 5 písm. a), činí paušální náhrada kárného řízení 200,- Kč a je splatná na účet svazového sekretariátu. V ostatních případech činí tato náhrada 50,- Kč a je splatná na účet té místní organizace, jejíž orgán rozhodl ve věci, případně na účet svazového sekretariátu, rozhodl-li ve věci podle stanov jako orgán I. stupně orgán Svazu.

V odůvodněných případech může být kárně stíhaný na svou žádost povinnosti k náhradě škody nákladů řízení zcela či zčásti zproštěn. O žádosti kárně stíhaného rozhodne příslušný kárný orgán I. stupně rozhodnutím, proti němuž není přípustné odvolání.

Nesplnění povinnosti k náhradě nákladů řízení je porušením povinností člena ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 písm. b).

 Created by Stepan Tripal.