TEST
 

Pro splněníkvalifikačních předpokladů
pro získání prvního rybářského lístku

Test zpracovaný sekretariátem MRS byl koncipován
v souladu s § 10, odst. 3 vyhlášky 197/2004 Sb.

        Testovépodklady jsou rozděleny do čtyř oblastí A – rybníkářství, B – biologie, C –právní předpisy upravující lov ryb a D – praktická část poznávání ryb. Oblast A– C obsahuje v každé 60 otázek. Pro vlastní test bude zkušební komisí vybráno zkaždé oblasti 10 otázek, na které bude zkoušený odpovídat zakřížkováním správnýchodpovědí do protokolu. Otázky mohou obsahovat i více správných odpovědí(v souboru otázek je správná odpověď zvýrazněna). Správně zodpovězena jeta otázka, u které budou označeny všechny správné alternativy. Tímto vznikámožnost tvorby testů s různým stupněm obtížnosti i s vysokouvariabilitou.

        Hodnocení oblastí A, B, C – kúspěšnému splnění je zapotřebí správně zodpovězených osm otázek z každéoblasti.

        Oblast D – poznávání ryb – proúspěšné splnění je zapotřebí správné určení osmi z deseti předvedených druhůryb. Zkoušený by měl u každé ryby znát rodové i druhové jméno, popřípadě určitmíru ryby či dobu jejího hájení.

        Celkové maximální bodovéhodnocení je 40 bodů. Pro úspěšné splnění testu je zapotřebí minimálně 32 bodů.
Níže jsou uvedeny odkazy na dokumenty (vhodné k tisku) ke splněníkvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku

Protokol o splnění kvalifikačníchpředpokladů
pro získání rybářského lístku

Test A: Rybářství

Test B: Biologie

Test C: Legislativa

Test D: Poznávání ryb

 Created by Stepan Tripal.